Privatumo politika

I. Bendrosios nuostatos

1. Šios privatumo politikos nuostatos reglamentuoja internetinės parduotuvės siuvimomenas.lt, kurios valdytojas yra Armando Zubarevo individuali veikla, Nr. 609584 (toliau – Valdytojas), pagrindinius duomenų rinkimo ir tvarkymo bei saugojimo principus ir tvarką.

2. Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo taisykles nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. Internetinėje parduotuvėje siuvimomenas.lt apsipirkdami klientai nurodo savo asmens duomenis ir patvirtina savo sutikimą, kad Valdytojas juos rinks, tvarkys ir saugos siekdamas šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytų tikslų, laikydamasis priemonių ir tvarkos.

4. Pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo principai, kuriais vadovaujasi Valdytojas:

  4.1. Asmens duomenys yra renkami siekiant apibrėžtų ir teisėtų tikslų.

  4.2. Surinkti asmens duomenys yra tvarkomi tiks  4.3. Surinkti asmens duomenys yra tvarkomi tik teisėtai, kai:

   4.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą Valdytojui, t. y. sutinka laikytis naudojimosi internetine parduotuve siuvimomenas.lt taisyklių;

   4.3.2. sudaroma ir vykdoma sutartis, kurioje duomenų subjektas yra viena iš šalių;

   4.3.3. Valdytoją tvarkyti asmens duomenis įpareigoja įstatymai;

  4.3.4. asmens duomenys turi būti tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam yra suteikiami asmens duomenys, ir tik tuomet kai duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

  4.4. Surinkti asmens duomenys yra periodiškai atnaujinami.

 4.5. Surinkti asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau, nei to reikia nustatytų duomenų tvarkymo tikslų įgyvendinimui.

  4.6. Asmens duomenis tvarko tik tie Valdytojo darbuotojai, kuriems yra suteikta tokia teisė.

  4.7. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą, rinkimą ir saugojimą yra konfidenciali.

5. Internetinės parduotuvės siuvimomenas.lt paslaugomis gali naudotis:

  5.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

  5.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus – tik su tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimu, išskyrus tuos atvejus, kai yra savarankiškai disponuojama savo uždarbiu arba stipendija;

  5.3. juridiniai asmenys;

  5.4. visų nurodytų asmenų teisėtai įgalioti atstovai.

6. Siekiant suteikti visavertes paslaugas internetinėje parduotuvėje siuvimomenas.lt, Jūsų kompiuteryje (ar įrenginyje) yra įrašoma informacija (slapukai, angl. Cookies). Ši informacija yra naudojama kliento, kaip svetainės naudotojo, atpažinimui renkant svetainės lankomumo statistinius duomenis. Kiekvienas vartotojas bet kada gali peržiūrėti, kokia informacija (slapukai) yra įrašoma ir gali pašalinti ją dalinai ar ištrinti visus įrašytus slapukus. Vartotojas gali sutikti arba nesutikti su informacijos įrašymu ir naudojimu (slapukais) savo kompiuteryje (ar kitame įrenginyje), tačiau dėl kai kurios svetainės funkcijos gali būti neprieinamos arba veikti nekorektiškai. Preziumuojama, kad vartotojas, naudodamasis internetine parduotuve siuvimomenas.lt, sutinka su informacijos įrašymu savo kompiuteryje (ar įrenginyje). Savo sutikimą vartotojas gal Savo sutikimą vartotojas gali bet kuriuo metu atšaukti, savo interneto naršyklėje pakeisdamas nustatymus ar susisiekęs su Valdytoju nurodytais kontaktais.

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas

7. Vartotojų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita internetinės parduotuvės siuvimomenas.lts parduotuvės siuvimomenas.lt registracijos formoje nurodyta informacija) yra renkami ir tvarkomi siekiant šių tikslų:

  7.1. apdoroti ir įvykdyti prekių užsakymus;

  7.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas-faktūras);

  7.3. spręsti problemas, susijusias su prekių užsakymu ar pristatymu;

  7.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus tarp Valdytojo ir vartotojo;

  7.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.

8. Registracijos internetinėje parduotuvėje siuvimomenas.lt metu vartotojo yra prašoma pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

9. Valdytojas, tvarkydamas ir saugodamas asmens duomenis, naudoja organizacines ir / ar technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ir / ar neteisėto sunaikinimo, iškraipymo, atskleidimo ar bet kokių kitų neteisėtų veiksmų.

10. Asmeninius duomenis, nesusijusius tiesiogiai su vartotojo asmeniu, Valdytojas gali naudoti siekdamas statistinių tikslų. Šie statistiniai duomenys yra renkami ir tvarkomi nuasmeninti, nėra galimybės pagal juos nustatyti vartotojo tapatybės.

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

11. Valdytojas pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims šiais atvejais:

11.1. šio dokumento 4 ir 6 punktuose minimiems tikslams įgyvendinti;

11.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

12. Vartotojas turite teisę bet kuriuo metu keisti ir / ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją ir savo duomenis.

V. Informacija ar pretenzijos

13. Vartotojas, davęs Valdytojui sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, turi teisę:

  13.1. reikalauti ištaisyti ar sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymo veiksmus, kai duomenys yra tvarkomi nesilaikant šios privatumo politikos ir / ar kitų įstatymų nuostatų;

  13.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

14. Gavęs vartotojo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, Valdytojas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos privalo pateikti atsakymą. Valdytojas nagrinėja tik elektroniniu paštu info(at)siuvimomenas.lt pateiktus prašymus dėl asmens duomenų tvarkymo.

VI. Privatumo politikos keitimas

15. Šios privatumo politikos nuostatos yra peržiūrimos ir keičiamos atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų reikalavimus ir pakeitimus, asmens duomenų tvarkymą, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimą reglamentuojančius teisės aktus.

16. Šios privatumo politikos pakeitimai ir / ar papildymai įsigalioja jų paskelbimo dieną, t. y. nuo tos dienos, kai atnaujinta privatumo politikos versija yra patalpinama internetinėje parduotuvėje siuvimomenas.lt.